Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
nustatyti įkainiai už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13FFBD4957A6/asr