Paslaugos
 • Liudija parašo dokumentuose tikrumą
 • Tvirtina sandorius
 • Išduoda paveldėjimo teisės liudijimus
 • Išduoda nuosavybės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus
 • Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą
 • Liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą
 • Tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje
 • Priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus
 • Tvirtina dokumentų pateikimo laiką
 • Perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims
 • Priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas
 • Priima jūrinius protestus
 • Protestuoja vekselius ir čekius
 • Daro vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose
 • Surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės
 • Tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams
 • Atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus