Paslaugos

Tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 16 p. (toliau – Notariato įstatymas) notaras tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.

Notaras, patikrinęs, ar steigimo dokumentų normos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, patvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.

Juridiniai asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus: įstatus, steigimo sandorį arba įstatymų numatytais atvejais – bendruosius nuostatus. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau - CK) įstatams prilygsta juridinių asmenų nuostatai, statutai ar kiti jų steigimo dokumentai (CK 2.46 str. 1 d.).

Steigimo dokumentų normos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms (CK 2.46 str. 2 d.).

Juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo, jeigu kiti įstatymai nenustato kitokio termino (CK 2.46 str. 4 d.). Notaras netvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimo įstatymų reikalavimams, jeigu jam pateikiami steigimo dokumentai praėjus šešiems mėnesiams nuo jų sudarymo.

Juridinio asmens steigimo dokumentus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tapatumas turi būti notaro patvirtintas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 2.46 str. 5 d.).