Paslaugos

Surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 15 p. (toliau – Notariato įstatymas) notaras surašo ir tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės.

Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro nuostatus (toliau – Juridinių asmenų registro nuostatai) notarui turi būti pateikiami dokumentai, kai steigiami:
1) juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal CK 2.46 str. 3 d. numatytą teisės aktą;
2) juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal CK 2.46 str. 3 d. numatytą teisės aktą, filialai ir atstovybės;
3) užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

Notarui pateikiami dokumentai po reorganizavimo registruojant naujus juridinius asmenis, išskyrus politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal CK 2.46 str. 3 d. numatytą teisės aktą.

Notarui taip pat pateikiami aukščiau nurodytų juridinių asmenų steigimo dokumentai, filialų ir atstovybių nuostatai, kai jie keičiami (steigimo dokumento pakeitimai ir visas pakeistas steigimo dokumento tekstas), taip pat pakeitimus patvirtinantys dokumentai.

Pagal Juridinių asmenų registro nuostatų 43 ir 44 p., notarui pateikiami dokumentai turi būti surašyti valstybine kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Dokumentai turi būti tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.

Užsienio juridinių asmenų registravimo pažymėjimų nuorašai ar registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašai ir steigimo dokumentų nuorašai pateikiami legalizuoti. Dokumentų legalizavimo tvarka reglamentuota Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Juridiniam asmeniui įregistruoti Juridinių asmenų registre turi būti pateikti CK ir Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodyti dokumentai.