Paslaugos

Protestuoja vekselius ir čekius

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 13 p. notaras protestuoja vekselius ir čekius.

Notaras, vadovaudamasis Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių 12 punktu, įformina tokius įsakomųjų ir paprastųjų vekselių protestus:
1) protestą dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį;
2) protestą dėl akcepto datos nenurodymo įsakomajame vekselyje;
3) protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį;
4) protestą dėl atsisakymo vizuoti paprastąjį vekselį ir nurodyti vizos datą.

Notaras įformina protestą dėl atsisakymo apmokėti čekį, jeigu pagal jo reikalavimą čekio davėjas atsisako apmokėti čekį. Protestas dėl atsisakymo apmokėti čekį įforminamas per dvi darbo dienas nuo prašymo įforminti protestą pateikimo.

Asmuo, norintis įforminti protestą privalo pateikti notarui du prašymo (pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisyklėse nurodytą formą) egzempliorius bei vekselio arba čekio originalą. Jeigu vekselis ar čekis surašytas ne lietuvių kalba, turi būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą.

Vekseliai ir čekiai protestuojami tik darbo dienomis.

Vekselio ar čekio protestas įforminamas 2 egzemplioriais atskiru protesto aktu pagal nustatytas formas.