Paslaugos

Priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 8 p. notaras priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus.

Oficialieji testamentai – tai testamentai, kurie sudaryti raštu dviem egzemplioriais ir patvirtinti notaro arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno atitinkamoje valstybėje.

Oficialiesiems testamentams prilyginami:
- asmenų, kurie gydosi ligoninėse, kitose stacionarinėse gydymo-profilaktikos įstaigose, sanatorijose arba gyvena senelių ir invalidų namuose, testamentai, patvirtinti tų ligoninių, gydymo įstaigų, sanatorijų vyriausiųjų gydytojų, jų pavaduotojų medicinos reikalams arba budinčiųjų gydytojų, taip pat šių senelių ir invalidų namų direktorių ir vyriausiųjų gydytojų;
- asmenų, esančių plaukiojančiuose jūrų laivuose arba vidaus plaukiojimo laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, testamentai, patvirtinti tų laivų kapitonų;
- asmenų, esančių žvalgomosiose, mokslinėse, sportinėse ir kitose ekspedicijose, testamentai, patvirtinti tų ekspedicijų viršininkų;
- karių testamentai, patvirtinti dalinių, junginių, įstaigų ir karo mokyklų vadų (viršininkų);
- asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, testamentai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų viršininkų;
- testatoriaus gyvenamosios vietos seniūnų patvirtinti testamentai.

Asmenys, patvirtinę oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus, privalo kiek įmanoma greičiau perduoti šiuos testamentus notarui teisingumo ministro nustatyta tvarka.

Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Asmeninį testamentą testatorius gali perduoti saugoti notarui. Testamentą saugoti turi perduoti pats testatorius. Testamentas perduodamas užklijuotame voke. Apie testamento priėmimo saugoti faktą surašomas aktas, kurio kopija išduodama testatoriui. Jeigu asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti, jis po testatoriaus mirties ne vėliau kaip per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti. Šiuo atveju galioja tik teismo patvirtintas testamentas.